kasa

            Każda zmiana kursu wymiany walut oddziałuje na rynek i sprawia, że funkcjonowanie inwestorskie się zmienia. Skoro jednak nasze, współczesne waluty są w ciągłym ruchu i – w większości – ich wartość jest zmienna, mogą one na różny sposób wpływać na ostateczne rozwiązania finansowe. Warto zatem wiedzieć, jak konkretne zmiany wpływają na inwestorów i uczestników rynku, czyli nas wszystkich.

Rynkowe przewidywania

Kursy walut wymienialnych; walut o zmiennym lub kontrolowanym poziomie zmiennym są różne w zależności od podaży i popytu na te waluty na międzynarodowych rynkach walutowych. Jeśli jednak zdarzy się tak, że kursy mocno odbiegają od rynkowych przewidywań, następuje problem, który może doprowadzić do szerokich zmian w całej branży finansowej. (https://comparic.pl/notowania-walut/)

Kursy wymiany walut wpływają na różnego rodzaju ruchy odnoszące się do wartości danej waluty. Możliwym przypadkiem jest tzw. aprecjacja waluty. W takiej sytuacji waluta wzmacnia się w stosunku do walut obcych, co sprawia, że pojawiają się tańsze towary zagraniczne, które są importowane do kraju. Tego rodzaju działania faworyzują importerów. Z kolei cena towarów krajowych eksportowanych na rynki zagraniczne staje się coraz bardziej niekorzystna dla eksporterów.

płacz

Amortyzacja walutowa

Drugą możliwością, na którą wpływ ma zmienny kurs walutowy danego kraju, to amortyzacja walutowa. Wówczas waluta osłabia się wobec innych walut zagranicznych. W takiej sytuacji towary zagraniczne importowane do kraju są droższe, importerzy tracą. Tańsze towary krajowe eksportowane na rynki zagraniczne sprzyjają za to eksporterom.

W przypadku walut niewymienialnych i walut o stałym kursie walutowym państwo lub jego władza monetarna – co do zasady jest bank centralny/narodowy – może zadeklarować dewaluację waluty, a więc obniżenie jej wartości lub aprecjację waluty, czyli tzw. rewaluację, wzrost jej wartości. Jest to jednak sterowane odgórnie, dokładnie i sztywno, choć może wywołać niepożądane skutki dla budżetu krajowego.

Popyt i podaż

Co zaś ma największy wpływ na kurs wymiany walut? Przede wszystkim podaż i popyt walutowy, a więc chęć zakupów w danym kraju oraz ilość inwestycji, „sprzedanych” walut na waluty obce. Z drugiej strony to właśnie rozległe zakupy, szeroki import i sprzedaż kształtują walutę na danym poziomie. Oprócz tego wśród czynników wpływających na kurs wymiany walut należy wspomnieć o: bilansie handlowym i bilansie płatniczym, ustalanych odgórnie przez bank narodowy/centralny stopach procentowych oraz sytuacji gospodarczej i polityczna, a także bieżących wydarzeniach politycznych, społecznych i finansowych danego kraju.

kasa

Sterowanie kursami

Jeśli chodzi o kwestię zmian kursów walutowych są one trudne do przewidzenia i dość problematyczne do sterowania. Należy to oczywiście do zadań banku centralnego czy narodowego, jednak nie da się ukryć, że istotną rolę w całym procesie odgrywają także czynniki zewnętrzne, co do których nie ma prostej recepty. Dlatego w grze giełdowej oraz kształtowaniu polityki finansowej należy być bardzo ostrożnym i przewidywać rożne zagrożenia szybciej niż się pojawiają. (https://comparic.pl/)